privacy

PRIVACY VERKLARING

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-01-2020

NeXtStep Coaching en Begeleiding, eenmanszaak gevestigd aan: 
Teggert 100, 6367XP Voerendaal

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
KVK nummer: 74484109

T.L.Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van NeXtStep Coaching en Begeleiding is te bereiken via: info@resielindencoaching.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens 
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens 
Crossroad Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
· NAW-gegevens
· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
· Werkervaring 
· Competenties en interessegebieden
· Gespreksverslagen
· Inhoud van communicatie
· IP-adres (dit doet overigens iedere website)

Doeleinden 
NeXtStep Coaching en Begeleiding verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
· Het onderhouden van contact;
· Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
· Een goede en efficiënte dienstverlening;
· Beheer van het cliëntenbestand;
· Het verrichten van administratieve handelingen;
· Het maken van een offerte;
· Facturering;
· Innen van gelden en indien nodig het nemen van incassomaatregelen;
· Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Waarop is de verwerking gebaseerd 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

· De verbetering van onze diensten; 
· De bescherming van onze financiële belangen;
· Beveiliging en het beheer van onze systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming
NeXtStep Coaching en Begeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NeXtStep Coaching en Begeleiding) tussen zit.
NeXtStep Coaching en Begeleiding gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

· Apple e-mailprogramma – ontvangen en verzenden van e-mailverkeer – verwerken van e-mailaanvragen
· WordPress – content in website te kunnen aanpassen – ontwikkeling website
· Internetbrowsers: Safari, Opera
· Apple iCloud – opslag
· Apple software programma – iWork (Numbers en Pages)
· Apple – Antivirus Software

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leverancier en onze samenwerkende partners zoals een trainingsactrice, een psychotherapeut of collega-coaches met specifieke expertise die mogelijk en alleen met uw toestemming kunnen worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

NeXtStep Coaching en Begeleiding maakt gebruik van systemen en/of diensten van derde leveranciers, waaronder STRATO Webhosting en waarbij het mogelijk is dat deze leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.
Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren zij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk hierbij aan het IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten in onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen, om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Gegevens verzonden via de website van Next Step Coaching en Begeleiding worden versleuteld verstuurd via SSL. Alle e-mailverkeer wordt beveiligd door Apple – Antivirus Software.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
NeXtStepCoaching en Begeleiding gebruikt standaard cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Resie Linden
Teggert 100
6367XP Voerendaal
06-83238805
info@resielindencoaching.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.